Home > Publications
2019
2018
2017
2016
Before 2016
Patents
Conference
2019

[95] Huilin You, Zheng Wu, Luohong Zhang, Yiran Ying, Yan Liu, Linfeng Fei, Xinxin Chen, Yanmin Jia, Yaojin Wang, Feifei Wang, Sheng Ju, Jinli Qiao, Chi-Hang Lam and Haitao Huang.

Harvesting the vibration energy of BiFeO3 nanosheets for hydrogen evolution.

Angewandte Chemie International Edition, https://doi.org/10.1002/anie.201906181, 2019. 

[95] Liu Xie#, Xin Chen#, Zhuo Dong, Qiang Yu, Xinxin Zhao, Guoliang Yuan, Zhongming Zeng, Yaojin Wang* and Kai Zhang*.

Nonvolatile photoelectric memory induced by interfacial charge at the ferroelectric PZT-gated black phosphorus transistor.

Advanced Electronics Materials, in press, 2019. 【# Contributed equally】

[95] Muhammad Ismail, Zheng Wu, Luohong Zhang, Jiangping Ma, Yanmin Jia, Yongming Hu and Yaojin Wang.

High-efficient synergy of piezocatalysis and photocatalysis in bismuth oxychloride nanomaterial for dye decomposition

Chemosphere,228:212-218, 2019. 

[94] Muhammad Ismail, Zheng Wu, Huilin You, Yanmin Jia, Jianchao Xia and Yaojin Wang.

Photovolataic effect of "ferroelectric" bananas

EPL,125:47001, 2019. 

[93] Ding Wang, Xin Chen, Guoliang Yuan, Yanmin Jia, Yiping Wang, Arif Mumtaz, Yaojin Wang*, Jun-Ming Liu. 

Toward artificial intelligent self-cooling electronic skins: Large electrocaloric effect in all-inorganic flexible thin films at room temperature

Journal of Materiomics,5(1):66-72, 2019. 

[92] Ruixue Wang, Ji Zhang, Yifeng Han, Xueli Xu, Zhiguo Sheng, Yaojin Wang, Meixia Wu,  Bin Yang, Yanbin Chen, Zhenlin Luo, Yaojin Wang, Shantao Zhang.

Domain structure and evolution in ZnO-modified Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-0.32PbTiO3 ceramics

Journal of the American Ceramic Society, in press, 2019.

[91] Meihuan Zhao, Wei Wang, Yifeng Han, Xueli Xu, Zhiguo Sheng, Yaojin Wang, Meixia Wu,  Christoph Grams, Joachim Hemberger, David Walker, Martha Greenblatt, Man-Rong Li.

Reversible Structural Transformation between Polar Polymorphs of Li2GeTeO6

Inorganic Chemistry, 58(2): 1599-1606, 2019.

2018

[90] Chao Chen, Yaojin Wang*, Xiangping Jiang*, Na Tu, Yunjing Chen, Shulan Zhou, Xiang Xia, Zongyang Shen and Haosu Luo

Orientation dependence of electric field induced phase transitions in lead-free (Na0.5Bi0.5)TiO3-based single crystals

Journal of The American Ceramic Society, 102: 4306-4313, 2018.

[89] He Ma, Guoliang Yuan, Tom Wu, Yaojin Wang, Jun-Ming Liu 

Self-organized ferroelectric domains controlled by a constant bias from AFM tip

ACS Applied Materials & Interfaces, 10(47):40911-40917, 2018. 

[88] Yuxi Yang, Wenxiu Gao, Zhongshuai Xie, Yaojin Wang, Guoliang Yuan, Jun-Ming Liu

An All-inorganic, Transparent, Flexible and Non-volatile Resistive Memory

Advanced Electronic Materials, 1800412, 2018

[87] Liushuai Su, Xubing Lu, Lang Chen, Yaojin Wang, Guoliang Yuan, Jun-Ming Liu

Flexible, fatigue-free and large-scale Bi3.25La0.75Ti3O12 ferroelectric memories

ACS Applied Materials & Interfaces, 10(25):21428-21433, 2018

[86] Nana Yang, Xuan Chen, Yaojin Wang*

Magnetoelectric heterostructure and device applications (磁电异质结及器件应用)

Acta Physica Sinica (物理学报), 67(15):157508 , 2018Invited Review】【编辑部推荐三篇优秀Hot论文

[85] Xiaoli Xu, Lingbo Xiao, Yanmin Jia, Zheng Wu, Feifei Wang,Yaojin Wang, Neale O. Haugen, Haitao Huang

Pyro-catalytic hydrogen evolution by Ba0.7Sr0.3TiO3 nanoparticales: harvesting cold-hot alternation energy near room-temperature

Energy & Environmental Science, 11: 2198-2207, 2018

[84] He Ma, Zhuangchun Wu, Dongwen Peng, Yaojin Wang, Yiping Wang, Ying Yang and Guoliang Yuan

Anti-parallel polarization switching in triglycine sulfate organic ferroelectric insulator: the role of surface charges

Applied Physics Letters, 112:162903, 2018

[83] Anmeng Deng, Laihui Luo, Weiping Li, Feifei Wang, Yaojin Wang

0-3 type magnetoelectric 0.94Na0.5Bi0.5TiO3-0.06BaTiO3:CoFe2O4 composite ceramics with a deferred thermal depolarization

Journal of The European Ceramic Society, 38(4):1407-1415, 2018

[82] Muhammad Adnan Qaiser, Ahmad Hussain, Ji Zhang, Yaojin Wang, Shantao Zhang,  Lang Chen

0-3 type Bi3TaTiO9:40wt%BiFeO3 composite with improved high-temperature piezoelectric properties

Journal of Alloys and Compounds, 740(5):1-6, 2018

[81] Ding Wang, Guoliang Yuan, Gengqian Hao, Yaojin Wang*

All-inorganic flexible piezoelectric energy harvest enabled by two-dimensional mica

Nano Energy43:351-358, 2018

2017

[80] Yaojin Wang*, Guoliang Yuan, Haosu Luo, Li Jiefang, D. Viehland

Phase transition in the near-surface region of ternary Pb(In1/2Nb1/2)O3-Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3relaxor ferroelectric crystals

Physics Review Applied, 8:034032, 2017

[79] Ding Wang, Guoliang Yuan, Haosu Luo, Li Jiefang, D. Viehland, Yaojin Wang*

Structural origin of room temperature poling enhanced piezoelectricity in modified Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-30%PbTiO3 crystals

Journal of the American Ceramics Society, 100(10):4938-4944, 2017

[78] Wenxiu Gao, Lu You, Yaojin Wang, Guoliang Yuan, Ying-Hao Chu, Zhiguo Liu and Junming Liu

Flexible PbZr0.52Ti0.48O3 Capacitors with Giant Piezoelectric Response and Dielectric Tunability

Advanced Electronic Materials, 3(8):1600542, 2017 

[77] Yuxi Yang, Guoliang Yuan, Zhibo Yan, Yaojin Wang, Xubing Lu, Junming Liu

Flexible, Semitransparent, and Inorganic Resistive Memory based on BaTi0.95Co0.05O3 Film

Advanced Materials, 29(26):1700425, 2017

[76] Muhammad Adnam Oaiser, Ahmad Hussain, Yuqing Xu, Yaojin Wang, Yiping Wang, Ying Yang and Guoliang Yuan

CuO added Pb0.92Sr0.06(Mg1/3Nb2/3)0.25-(Ti0.53Zr0.47)0.75O3 ceramics sintered with Ag electrodes at 900  for multilayer piezoelectric actuator

Chinese Physics B, 26(3):037702, 2017.

[75] Yaojin Wang*, He Ma, Guoliang Yuan, Haosu Luo and D Viehland

Heterogeneous domain configurations in ferroelectric crystals during thermal depolarization

Journal of the American Ceramics Society, 100(4): 1751–1759, 2017. Featured by Editor-in-Chief

2016

[74] Yaojin Wang*, Ding Wang, Guoliang Yuan, He Ma, Feng Xu, Jiefang Li, D.Viehland and Peter M. Gehring 

Fragile morphotropic phase boundary and phase stability in the near-surface region of the relaxor ferroelectric PZN-x%PT: [001] field-cooled phase diagrams

Physical Review B, 94(17):174103, 2016

[73] Yaojin Wang*, Lijun Chen, Ding Wang, Guoliang Yuan, Haosu Luo, Jiefang Li and D.Viehland

Large field-induced-strain at high temperature in ternary ferroelectric crystals

Scientific Reports, 6:35120, 2016

[72] Chengtao Luo, Yaojin Wang, Wenwei Ge, Jiefang Li, Dwight Viehland, Olivier Delaire, Xiaobin Li, Haosu Luo.

Hierarchical domain structure of lead-free piezoelectric (Na1/2 Bi1/2) TiO3-(K1/2 Bi1/2) TiO3 single crystals

Journal of Applied Physics, 119(17):174102, 2016

[71] Yuxi Yang, Wenting Xu, Xijun Xu, Yaojin WangGuoliang Yuan, Yiping Wang and Zhiguo Liu

The enhanced photocurrent of epitaxial BiFeO3 film at 130° C

Journal of Applied Physics, 119:044102, 2016

[70] Chao Chen, Xiangyong Zhao, Yaojin Wang, Haiwu Zhang, Hao Deng, Xiaobing Li, Xingan Jiang, Xiangping Jiang and Haosu Luo

Giant strain and electric-field-induced phase transition in lead-free (Na0.5Bi0.5)TiO3-BaTiO3-(K0. 5Na0. 5) NbO3 single crystal

Applied Physics Letters, 108:022903, 2016

Before 2016

[69] Yaojin Wang*, Jiefang Li, D. Viehland

A differential magnetoelectric heterostructure: Internal noise reduction and external noise cancellation

Journal of Applied Physics, 118(21):214103, 2015.

[68] Deepam Maurya, Yuan Zhou, Yaojin Wang, Yongke Yan, Jiefang Li, D.Viehland and Shashank Priya. 

Giant strain with ultra-low hysteresis and high temperature stability in grain oriented lead-free K0.5Bi0.5TiO3-BaTiO3-Na0.5Bi0.5TiO3 piezoelectric materials

Scientific Report, 5:8595, 2015.

[67] Xin Zhuang, M.L.C. Sing, C. Dolabdjian, Yaojin Wang, P. Finkel, Jiefang, and D. Viehland. 

Mechanical noise limit of a strain-coupled magneto(elasto)electric sensor operating under a magnetic or an electric field modulation

IEEE Sensor Journal. 15(3):1575-1587, 2015.

[66] Xin Zhuang, M.L.C. Sing, C. Dolabdjian,Yaojin Wang, P. Finkel, Jiefang, and D. Viehland.

Sensitivity and noise evaluation of a bonded magneto(elasto)electric laminate sensor based on in-plane magnetocapcitance effect for quasi-Static magnetic field sensing

IEEE Transaction on Magnetics, 51(1):2500204-2500207, 2015.

[65] Yaojin Wang*, Junqi Gao, Menghui Li, Ying Shen, Jiefang Li, D. Viehland.

A review on equivalent magnetic noise of magnetoelectric laminate sensors

Philosophical Transactions of the Royal Society A, 372:20120455, 2014.

[64] Zhiguang Wang, Yaojin Wang, Haosu Luo, Jiefang Li, and Dwight Viehland. 

Crafting the strain state in epitaxial thin films: A case study of CoFe2O4 films on Pb(Mg,Nb)O3-PbTiO3

Physical Review B, 90:134103, 2014.

[63] Yue Zhang, Zhiguang Wang, Yaojin Wang, Chengtao Luo, Jiefang Li, and Dwight Viehland.

Electric-field induced strain modulation of magnetization in Fe-Ga/Pb(Mg1/3Nb2/3)-PbTiO3 magnetoelectric heterostructures

Journal of Applied Physics, 115 (8):084101, 2014.

[62] M. Staruch, Jiefang Li, Yaojin Wang, D.Viehland and P. Finkel. 

Giant magnetoelectric effect in nonlinear Metglas/PIN-PMN-PT multiferroic heterostructure

Applied Physics Letters, 105:105902, 2014.

[61] Ying Shen, Junqi Gao, Yaojin Wang, Jiefang Li, Dwight Viehland. 

High non-linear magnetoelectric coefficient in Metglas/PMN-PT laminate composites under zero DC magnetic bias

Journal of Applied Physics, 115(9):075410, 2014.

[60] Zhiguang Wang, Yue Zhang, Yaojin Wang, Yanxi Li, Haosu Luo, Jiefang Li, and Dwight Viehland.

Magnetoelectric assisted 180° magnetization switching for electric field addressable writing in magnetoresistive random-access memory

ACS Nano, 8(8):7793-800, 2014

[59] Yaojin Wang*, Jiefang Li, D. Viehland.

Magnetoelectrics for magnetic sensor applications: status, challenges and perspectives

Materials Today, 17(6):269-275, 2014.

[58] Chengtao Luo, Yaojin Wang*, Zhiguang Wang, Wenwei Ge, Jiefang Li, D. Viehland, Haosu Luo. 

Phase coexistence and transformations in field-cooled ternary piezoelectric single crystals near the morphotropic phase boundary

Applied Physics Letters, 105: 232901-232905, 2014.

[57] Yaojin Wang*, Peter Finkel, Jiefang Li, D. Viehland. 

Piezoelectric single crystal and magnetostrictive Metglas composites: Linear and nonlinear magnetoelectric coupling

Applied Physics Letters, 104:142909, 2014.

[56] Yaojin Wang*, Zhiguang Wang, Wenwei Ge, Chengtao Luo, Jiefang Li, D. Viehland, Jianwei Chen, Haosu Luo. 

Temperature-induced and electric-field-induced phase transitions in rhombohedral Pb(In1/2Nb1/2)O3-Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 ternary single crystals

Physical Review B,  90:134107-134116, 2014.

[55] Ying Shen, Hasanyan, Davresh, Junqi Gao, Yaojin Wang, Peter Finkel, Jiefang Li, Dwight Viehland.

A magnetic signature study using magnetoelectric laminate sensors

Smart Materials and Structures, 22(9):95007-95007, 2013.

[54] Yaojin Wang*, D. Hasanyan, Menghui Li, Junqi Gao, Jiefang Li, D. Viehland. 

Equivalent magnetic noise in multi-push-pull configuration magnetoelectric composites: model and experiment

IEEE Trans Ultrason Ferroelectr Freq Control, 60(6):1227-1233, 2013.

[53] Ying Shen, Junqi Gao, Yaojin Wang, Hasanyan, Davresh, Peter Finkel, Jiefang Li, Dwight Viehland. 

Flux Distraction Effect on Magnetoelectric Laminate Sensors and Gradiometer

Journal of Applied Physics, 114:134104-134118, 2013.

[52] Menghui Li, Zhiguang Wang, Yaojin Wang, Jiefang Li, Dwight Viehland.

Giant magnetoelectric effect in self-biased laminates under zero magnetic field

Applied Physics Letters, 102(8):082404, 2013.

[51] Yaojin Wang*, Peter Finkel, Jiefang Li, D. Viehland. 

Mechanical loss and magnetoelectric response in magnetostrictive/interdigitated-electrode/piezoelectric laminated resonators

Journal of Applied Physics, 113(12):124508, 2013.

[50] Yaojin Wang*, Ying Shen, Junqi Gao, Menghui Li, Jiefang Li, D. Viehland. 

Nonlinear magnetoelectric response of a Metglas/piezofiber laminate to a high frequency bipolar AC magnetic field

Applied Physics Letters, 102(10):102905, 2013.

[49] Ying Shen, Junqi Gao, Yaojin Wang, Peter Finkel, Jiefang Li, Dwight Viehland.

Piezoelectric strain-dependent non-linear magnetoelectric response enhancement by flux concentration effect

Applied Physics Letters, 102(17):172904, 2013.

[48] Menghui Li, Yaojin Wang, Ying Shen, Junqi Gao, Jiefang Li, Dwight Viehland.

Structural dependence of nonlinear magnetoelectric effect for magnetic field detection by frequency modulation

Journal of Applied Physics, 114(14):114501-114503, 2013.

[47] Z Wang, Yaojin Wang, W Ge, J Li, D Viehland.

Volatile and nonvolatile magnetic easy-axis rotation in epitaxial ferromagnetic thin films on ferroelectric single crystal substrates

Applied Physics Letters103(13):132909, 2013 

[46] Y Shen, K L McLaughlin, J Gao, D Gray, L Shen, Yaojin Wang, M Li,D Berry, J Li and D Viehland

AC magnetic dipole localization by a magnetoelectric sensor

Smart Materials and Structures, 21(6):065007, 2012

[45] Menghui Li, Yaojin Wang, Junqi Gao, David Gray, Jiefang Li, D. Viehland.

Dependence of magnetic field sensitivity of a magnetoelectric laminate sensor pair on separation distance: Effect of mutual inductance

Journal of Applied Physics, 111(3):033923, 2012.

[44] Yaojin Wang*, Davresh Hasanyan, Menghui Li, Junqi Gao, Ravindranath Viswan, Jiefang Li, D. Viehland. 

Electric-field tuning of magnetoelectric properties in Metglas/piezofiber composites

Physica status solidi (RRL) - Rapid Research Letters, 6(6):265-267, 2012.

[43] Menghui Li, Yaojin Wang, Junqi Gao, Jiefang Li, D. Viehland. 

Enhanced magnetoelectric effect in self-stressed multi-push-pull mode Metglas/Pb(Zr,Ti)O3/Metglas laminates

Applied Physics Letters, 101(2):022908, 2012.

[42] Menghui Li, Junqi Gao, Yaojin Wang, David Gray, Jiefang Li, D. Viehland. 

Enhancement in magnetic field sensitivity and reduction in equivalent magnetic noise by magnetoelectric laminate stacks

Journal of Applied Physics, 111(10):10450, 2012.

[41] Yaojin Wang*, Menghui Li, D. Hasanyan, Junqi Gao, Jiefang Li, D. Viehland.

Geometry-induced magnetoelectric effect enhancement and noise floor reduction in Metglas/piezofiber sensors

Applied Physics Letters, 101(9):092905, 2012.

[40] Menghui Li, Yaojin Wang, Davresh Hasanyan, Jiefang Li, D. Viehland. 

Giant converse magnetoelectric effect in multi-push-pull mode Metglas/Pb(Zr,Ti)O3/Metglas laminates

Applied Physics Letters, 100(13):132904-132906, 2012.

[39] Junqi Gao, Davresh Hasanyan, Ying Shen, Yaojin Wang, Jiefang Li, and D. Viehland. 

Giant resonant magnetoelectric effect in bi-layered Metglas/Pb(Zr,Ti)O3 composites

Jounal of Applied Physics, 112:104101, 2012.

[38] Yaojin Wang*, David Gray, Junqi Gao, David Berry, Menghui Li, Jiefang Li, D. Viehland, Haosu Luo.

Improvement of magnetoelectric properties in Metglas/Pb(Mg1/3Nb2/3)O3–PbTiO3 laminates by poling optimization

Journal of Alloys and Compounds, 519:1-3, 2012.

[37] Yaojin Wang*, David Gray, David Berry, Menghui Li, Junqi Gao, Jiefang Li, D. Viehland.   

 Influence of interfacial bonding condition on magnetoelectric properties in piezofiber/Metglas heterostructures

Journal of Alloys and Compounds, 513:242-244, 2012.

[36] Ying Shen, Junqi Gao, Davresh Hasanyan, Yaojin Wang, Menghui Li, Jiefang Li, D. Viehland. 

Investigation of vehicle induced magnetic anomaly by triple-axis magnetoelectric sensors

Smart Materials and Structures21(11):115007, 2012

[35] Yaojin Wang*, Davresh Hasanyan, Menghui Li, Junqi Gao, Ravindranath Viswan, Jiefang Li, D. Viehland

Magnetic field dependence of the effective permittivity in multiferroic composites

Physica status solidi (a)209(10):2059-2062, 2012

[34] Ying Shen, Keith L. Mclaughlin, Junqi Gao, David Gray, D. Hasanyan, Yaojin Wang, Jiefang Li, D. Viehland.

Metglas/Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 Magnetoelectric Gradiometric Sensor With High Detection Sensitivity

Ieee Transactions on Ultrasonics Ferroelectrics and Frequency Control, 59(9):2111-2115, 2012 

[33] D. Hasanyan, Yaojin Wang, Junqi Gao, Menghui Li, Ying Shen, Jiefang Li, D. Viehland.

Modeling of resonant magneto-electric effect in a magnetostrictive and piezoelectric laminate composite structure coupled by a bonding material

Journal of Applied Physics, 112(6):064109, 2012 

[32] Junqi Gao, Yaojin Wang, Menghui Li, Ying Shen, Jiefang Li, D. Viehland.

Quasi-static (f<10-2Hz) frequency response of magnetoelectric composites based magnetic sensor

Materials Letters, 85:84-87, 2012 

[31] Yaojin Wang*, David Gray, David Berry, Jiefang Li, D. Viehland. 

Self-amplified magnetoelectric properties in a dumbbell-shaped magnetostrictive/piezoelectric composite

IEEE Trans Ultrason Ferroelectr Freq Control59(5):859-862, 2012 

[30] Junqi Gao, Zhiguang Wang, Ying Shen, Menghui Li, Yaojin Wang, Peter Finkel, Jiefang Li, D. Viehland. 

Self-powered low noise magnetic sensor

Materials Letters82:178-180, 2012 

[29] Yaojin Wang*, D. Hasanyan, Jiefang Li, D. Viehland, Haosu Luo. 

Shear-mode magnetostrictive/piezoelectric composite with an enhanced magnetoelectric coefficient

Applied Physics Letters100(20):202903, 2012

[28] D. Hasanyan, Junqi Gao, Yaojin Wang, Ravindranath Viswan, Menghui Li, Ying Shen, Jiefang Li, D. Viehland. 

Theoretical and experimental investigation of magnetoelectric effect for bending-tension coupled modes in magnetostrictive-piezoelectric layered composites

Journal of Applied Physics112(1): 013908, 2012

[27] Yaojin Wang*, Davresh Hasanyan, Menghui Li, Junqi Gao, Jiefang Li, D. Viehland, Haosu Luo.

Theoretical model for geometry-dependent magnetoelectric effect in magnetostrictive/piezoelectric composites

Journal of Applied Physics111(12):124513, 2012 

[26] Menghui Li, D. Hasanyan, Yaojin Wang, Junqi Gao, Jiefang Li, D. Viehland. 

Theoretical modelling of magnetoelectric effects in multi-push–pull mode Metglas/piezo-fibre laminates

Journal of Physics D: Applied Physics45(35): 355002, 2012 

[25] Ying Shen, Junqi Gao, Yaojin Wang, Jiefang Li, Dwight Viehland.

Thermal stability of magnetoelectric sensors

Applied Physics Letters, 100(17):173505, 2012

[24] Yaojin Wang*, Junqi Gao, Menghui Li, D. Hasanyan, Ying Shen, Jiefang Li, D. Viehland, Haosu Luo. 

Ultralow equivalent magnetic noise in a magnetoelectric Metglas/Mn-doped Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 heterostructure

Applied Physics Letters, 101(2): 022903, 2012

[23] Ravindranath Viswan, David Gray, Yaojin Wang, Yanxi Li, David Berry, Jiefang Li, D. Viehland. 

Strong magnetoelectric coupling in highly oriented ZnO films deposited on Metglas substrates

Physica status solidi (RRL) - Rapid Research Letters, 5(10-11): 391-393, 2011 

[22] Yaojin Wang*, David Gray, David Berry, Junqi Gao, Menghui Li, Jiefang Li, D.Viehland.  

An extremely low equivalent magnetic noise magnetoelectric sensor 

Advanced Materials, 23(35):4111-4114, 2011

[21] Junqi Gao, Ying Shen, Yaojin Wang, Peter Finkel, Jiefang Li, Dwight Viehland.

Magnetoelectric bending-mode structure based on metglas/Pb(Zr,Ti)O3 fiber laminates

Ieee Transactions on Ultrasonics Ferroelectrics and Frequency Control58(8): 1545-1549, 2011

[20] Yaojin Wang*, David Gray, David Berry, Junqi Gao, Jiefang Li, D.Viehland, Haosu Luo 

Equivalent magnetic noise in magnetoelectric Metglas/Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 laminate composites

Physica Status Solidi-Rapid Research Letters, 5(7):232-234, 2011 

[19] Junqi Gao, Liangguo Shen, Yaojing Wang, David Gray, Jiefang Li, D. Viehland. 

Enhanced sensitivity to direct current magnetic field changes in Metglas/Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 laminates

Journal of Applied Physics, 109(7):074507, 2011 

[18] Xiaobing Li, Yaojin Wang, Linhua Liu, Xiangyong Zhao, Haosu Luo, Di Lin. 

The MA-type monoclinic phase and its dc electric/temperature responses studies in Pb(In1/2Nb1/2)O3-Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 ternary single crystals by polarized light microscopy

Materials Chemistry and Physics, 122(2-3):350-353, 2010

[17] Yaojin Wang*, Xiangyong Zhao, Jie Jiao, Linhua Liu, Wenning Di, Haosu Luo, Siu Wing Or

Electrical resistance load effect on magnetoelectric coupling of magnetostrictive/piezoelectric laminated composite

Journal of Alloys and Compounds, 500(2):224-226, 2010

[16] Yaojin Wang*, Xiangyong Zhao, Jie Jiao, Qinhui Zhang, Wenning Di, Haosu Luo, Chung Ming Leung, Siu Wing Or.

Lead-free magnetoelectric laminated composite of Mn-doped Na0.5Bi0.5TiO3-BaTiO3 single crystal and Tb0.3Dy0.7Fe1.92 alloy

Journal of Alloys and Compounds, 496(1-2):L4-L6, 2010

[15] Yaojin Wang*, C. M. Leung, Siu Wing Or, Xiangyong Zhao, Haosu Luo.

Resonance converse magnetoelectric effect in a dual-mode bilayered composite of Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 and Tb0.3Dy0.7Fe1.92

Journal of Alloys and Compounds, 487(1-2):450-452, 2009

[14] Linhua Liu, Xiaobing Li, Xiao Wu, Yaojin Wang, Wenning Di, Di Lin, Xiangyong Zhao, Haosu Luo, and Norbert Neumann.

Dielectric, ferroelectric, and pyroelectric characterization of Mn-doped 0.74Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-0.26PbTiO3 crystals for infrared detection applications

Applied Physics Letters, 95(19):192903-192905, 2009

[13] Yaojin Wang*, Xiangyong Zhao, Wenning Di, Haosu Luo, and Siu Wing Or. 

Magnetoelectric voltage gain effect in a long-type magnetostrictive/piezoelectric heterostructure

Applied Physics Letters, 95(14):143503, 2009

[12] Yaojin Wang*, C. M. Leung, Siu Wing Or, Xiangyong Zhao, Haosu Luo, X.K.Lv, Zhidong Zhang. 

Magnetoelectric effect in laminates of polymer-based pseudo-1-3 (Tb0.3Dy0.7)0.5Pr0.5Fe1.55 composite and 0.3Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-0.7PbTiO3)single  crystal

Applied Physics a-Materials Science &amp; Processing, 97(1):201-204, 2009

[11] Qinhui Zhang, Yaoyao Zhang, Feifei Wang, Yaojin Wang, Di Lin, Xiangyong Zhao, Haosu Luo, Wenwei Ge, D. Viehland.

Enhanced piezoelectric and ferroelectric properties in Mn-doped Na0.5Bi0.5TiO3-BaTiO3 single crystals

Applied Physics Letters, 95(10):102904-102906, 2009

[10] Yaojin Wang*, Chung Ming Leung, Feifei Wang, Siu Wing Or, Xiangyong Zhao and Haosu Luo.

Dual-mode magnetoelectric effect in laminate composite of Terfenol-D alloy and PMN-PT transformer with double output ports

Journal of Physics D-Applied Physics, 42(13):135414, 2009

[9] Yanting Lin, Bo Ren, XiangYong Zhao, FeiFei Wang, Yaojin Wang, HaiQing Xu, Di Lin, Haosu Luo. 

Optical Dispersion Behavior and Band Gap Energy of Relaxor Ferroelectric 0.92Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-0.08PbTiO3 Single Crystal

Chinese Physics Letters, 26(7):077807, 2009

[8] Yanting Lin, Ping Yu, Xiangyong Zhao, Chongjun He, Yaojin Wang, Dan Zhou, Chao Chen, Linhua Liu, Haiqing Xu, Di Lin, Haosu Luo. 

Optical constants and dispersion behavior of PbMg1/3Nb2/3O3 single crystals

Optical Materials, 31(8):1151-1154, 2009

[7] Xiao-Bing Li, Xiang-Yong Zhao, YaoJin Wang, FeiFei Wang, Chao Chen, Hao-Su Luo

Study of the dipole rotation path of BaTiO3 single crystal based on dielectric properties in structure phase transition

Acta Physica Sinica, 58(6):4225-4229, 2009

[6] Yaojin Wang*, Siu Wing Or, Helen Lai Wa Chan, Xiangyong Zhao, Haosu Luo

Giant magnetoelectric effect in mechanically clamped heterostructures of magnetostrictive alloy and piezoelectric crystal-alloy cymbal

Applied Physics Letters, 93(21):213504-213506, 2008

[5] Yaojin Wang, Feifei Wang, Siu Wing Or, Helen Lai Wa Chan, Xiangyong Zhao, and Haosu Luo. 

Giant sharp converse magnetoelectric effect from the combination of a piezoelectric transformer with a piezoelectric/magnetostrictive laminated composite

 Applied Physics Letters, 93(11):113503, 2008

[4] YanMin Jia, HaoSu Luo, Siu Wing Or, Yaojin Wang, Helen L. W. Chan. 

Magnetoelectric and converse magnetoelectric responses in TbxDy1-xFe2-y alloy & Pb(Mg1/3Nb2/3)(1-x)TixO3 crystal laminated composites

Chinese Science Bulletin, 53(14):2129-2134, 2008

[3] Yaojin Wang, Siu Wing Or, Helen Lai Wa Chan, Xiangyong Zhao, and Haosu Luo. 

Enhanced magnetoelectric effect in longitudinal-transverse mode Terfenol-D/Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 laminate composites with optimal crystal cut 

Journal of Applied Physics, 103(12):124511, 2008

[2] Yaojin Wang, Kwok Fung Cheung, Sin Wing Or, Helen Lai Wa Chan, Haosu Luo. 

PMN-PT single crystal and Terfenol-D alloy magnetoelectric laminated composites for electromagnetic device applications 

Journal of the Ceramic Society of Japan, 116(1352):540-544, 2008

[1] Yaojin Wang*, Siu Wing Or, Helen Lai Wa Chan, Xiangyong Zhao,  and Haosu Luo, 

Magnetoelectric effect from mechanically mediated torsional magnetic force effect in NdFeB magnets and shear piezoelectric effect in PMN-PT single crystal

Applied Physics Letters, 92(12):123510, 2008

Patents

授权专利

[1] 汪尧进,陈励君,王鼎,郝耿谦,陈鑫。一种降低振动噪声的磁电传感器敏感元件,中国实用新型专利。授权号:201620984593.4


申请专利

[6] 陈轩,汪尧进杨娜娜,汪洋,杨斌,文鑫荣。一种基于压致变色效应的振动可视化传感器。中国发明专利,申请号:201910625100.6

[5] 汪尧进,杨娜娜,陈轩,汪洋,吴瀚舟,王书豪一种基于磁电-电致变色效应的磁场可视化传感器。中国发明专利,申请号:201910622702.6

[4] 郝耿谦,汪尧进,陈鑫,杨娜娜,汪洋,陈轩。一种柔性电卡制冷器件。中国发明专利,申请号:201810311843.1

[3] 陈鑫,汪尧进,郝耿谦,汪洋,杨娜娜,陈轩。基于黑磷二维半导体的柔性铁电光伏场效应管的制备方法。中国发明专利,申请号:201810171824.3

[2] 孙星浩,汪尧进,钟茂,杨斌,王鼎。一种全无机柔性上转化发光器件及其制备方法。中国发明专利,申请号:201710764836.2

[1] 汪尧进,陈励君,王鼎,郝耿谦,陈鑫。一种降低振动噪声的磁电传感器敏感元件,中国发明专利。授权号:201610762939.0

Conference

【Presenter: Yaojin Wang】

[22] Yaojin WangPiezo-catalysis for non-destructive tooth whitening, The International Conference IEEE 3M-NANO 2019Zhenjiang, China, August 4-9, 2019【Invited talk and co-chair a session

[21] Yaojin Wang, Nonvolatile photoelectric memory based on ferroelectric-gated black phosphorus transistor,The union conference of IEEE International Symposium on Applications of Ferroelectrics (ISAF),International Conference on ElectroCeramics (ICE),European Meeting on Ferroelectricity (EMF),International Workshop on PiezoMEMS (IWPM) and Piezoresponse Force Microscopy Workshop (PFM),Lausanne, Switzerland, July 14-19, 2019【Oral talk

[20] Yaojin Wang, All-inorganic flexible piezoelectrics for energy conversion and sense applications,The Eleventh International Conference on High-Performance Ceramics (第十一届先进陶瓷国际研讨会),Kunming, China, May 25~29, 2019【Invited talk

[19] Yaojin Wang, Unique polar evolutions in relaxor ferroelectric single crystals,The Eleventh International Conference on High-Performance Ceramics (第十一届先进陶瓷国际研讨会),Kunming, China, May 25~29, 2019【Invited talk, and co-chair of a session Session chair.pdf invited speaker.pdf

[18] Yaojin Wang, Magnetoelectric heterostructure and ultrasensitive magnetic sensor, 2018 International Workshop on Atomic Force Microscopy for Advanced Functional Materials(2018先进功能材料与原子力显微镜技术国际研讨会), Nanjing, China, December 2018【Invited Keynote talk, and session co-chairIL.pdf

[17] Yaojin Wang, Large piezoelectricity in ternary relaxor single crystals and their Structural Evolution, 第十七届全国电介质物理、材料与应用学术会议, Guangzhou,China, November 14-19, 2018 【Invited talk, chair of a session】IL.pdf

[16] Yaojin Wang, All-inorganic flexible ferroelectric materials for energy conversion  applications, The 10th Symposium on Ferroelectric Materials and Their Applications (第十届铁电材料及其应用研讨会),Inuyama, Japan, September 20-24, 2018 【Invited talk, co-chair of a session】IL.pdf

[15] Yaojin WangLarge piezoelectricity and its origin in Lead-free ternary relaxor single crystals, 2018年中国物理学会秋季会议,Dalian, China, September 13-16, 2018 【Oral talk】

[14] Yaojin WangLarge piezoelectricity in ternary relaxor single crystals and their underlying mechanism, 第十届无机非金属材料专题——高性能陶瓷研讨会, Zhengzhou, China, August 24-26, 2018 【Oral talk】

[13] Yaojin Wang, Large piezoelectricity in lead-free tanary relaxoe ferroelectric single crystalsThe 6th international workshop on relaxor ferroelectrics (2018 IWRF), Vancouver, British Columbia, Canada, Canada, July 17-21, 2018 【Invited talk】IL.pdf

[12] Yaojin WangAll-inorganic flexible piezoelectric materials for energy conversion  applications2018 ISAF-FMA-AMF-AMEC-PFM Joint Conference (2018 ISAF-FMA-AMF-AMEC-PFM联合大会),Hiroshima, Japan, May 2018 【Oral talk】.

[11] Yaojin WangUnique structures in relaxor ferroelectric single srystals, 2018 Workshop on Piezoelectric Single Crystals (2018压电单晶研讨大会),Toyama, Japan, May 2018 【Oral talk】.

[10] Yaojin Wang, Unique domain configurations and phase transition in the near-surface region of relaxor ferroelectric crystals, 2017 International Workshop on Atomic Force Microscopy on Advanced Functional Materials(2017先进功能材料与原子力显微镜技术国际研讨会), Wuhan, China, December 2017Oral talk】.

[9] Yaojin Wang, Unique phase transition in the near-surface region of relaxor ferroelectric single crystals, The Korea-China Workshop on Ferroelectrics and Lead-free Piezoelectrics 2017第四届中韩铁电与无铅压电研讨会, Mokpo, Korea, November 2017【Invited talk】.IL.pdf

[8] Yaojin WangUltrahigh sensitivity heterostructural magnetoelectric sensors, 中国科学院青促会传感小组2017年会暨第三届青年微纳传感论坛, Hefei, China, October 2017【Invited talk】.

[7] Yaojin Wang, Unique domain configuration and phase transition in relaxor ferroelectric crystals, The 9th China-Japan symposium on ferroelectric materials and their applications(第九届中日铁电会议, Chengdu, China, September 2017【Invited talk, co-chair of a session】.IL.pdf

[6] Yaojin Wang, Unique phase transition in the near-surface region of relaxor PIN-PMN-PT ferroelectric single crystals, 2017年度中国物理年会秋季学术会议, Sichuan, China, September 2017Oral talk】.

[5] Yaojin Wang, Heterostructural magnetoelectric sensor, 2017年中国材料大会, Yinchuan, China, July 2017【Invited talk】.

[4] Yaojin Wang, Equivalent magnetic noise in magnetoelectric sensor, 2017 Sino-Korean Ferroelectric Workshop(2017中韩铁电研讨会), Shanghai, China, February 2017【Invited talk】.

[3] Yaojin Wang, Heterostructural uncooled magnetoelectric sensors, The 8th Asia Pacific Center for Theoretical Physics (APCTP) Workshop on Multiferroics(第八届亚太理论物理中心多铁材料研讨会), Shanghai, China, October 2016【Post presentation】.

[2] Yaojin Wang, Fragile morphotropic phase boundary and phase stability in relaxor ferroelectric Pb(Zn1/3Nb2/3)O3-xPbTiO3 crystals: [001]  field-cooled phase diagrams, 2016年中国物理学会秋季会议, Beijing, China, September 2016【Oral talk】

[1] Yaojin Wang, Structure evolution and phase transition in ternary PIN-PMN-PT ferroelectric single crystals, 第十六届全国电介质物理、材料与应用学术会议, Inner Mongolia, China, July 2016【Oral talk】


【Presenter: Students】

[7] Xuan ChenBio-inspired flexible vibration visualization sensor based on piezo-electrochromic effectInternational Conference on flexible Electronics  20192019柔性电子国际会议)Hangzhou, China, July 13~14, 2019【Poster

[6] Nana Yang, Ultrasensitive flexible magnetoelectric magnetic sensor, International Conference on flexible Electronics  20192019柔性电子国际会议)Hangzhou, China, July 13~14, 2019【Poster

[5] Yang WangPiezo-catalysis for nondestructive tooth whiteningThe Eleventh International Conference on High-Performance Ceramics 第十一届先进陶瓷国际研讨会)Kunming, China, May 25~29, 2019【Poster

[4] Yang WangFerroelectric photovoltaic effect in Ni-doped PbTiO3 films2018 Sino-Korea workshop on ferroelectric materials and their applications2018年中韩铁电材料及其应用会议, Nanjing, China, October 19~20, 2018Best poster award

[3] Xin ChenNon-volatile memory based on ferroelectric-gated few-layer photoelectric black phosphorus transistor2018 Sino-Korea workshop on ferroelectric materials and their applications2018年中韩铁电材料及其应用会议, Nanjing, China, October 19~20, 2018Best poster award

[2] Gengqian HaoGiant electrocaloriceffect in all-inorganic flexible thinfilms at room temperature2018 Sino-Korea workshop on ferroelectric materials and their applications2018年中韩铁电材料及其应用会议, Nanjing, China, October 19~20, 2018【Poster

[1] Ding Wang, All-inorganic flexible piezoelectric energy harvester enabled by two-dimentional Mica, The 9th China-Japan symposium on ferroelectric materials and their applications(第九届中日铁电会议, Chengdu, China, September 2017【Oral talk

Yaojin Wang (汪尧进) Laboratory of Advanced Sensitive Materials and Devices
 |  Home   |  Research   |  Group   |  Course   |  Publications   |  Contact us   |  Gallery   |  中文介绍   |  
Department of Materials Science and Engineering.Nanjing University of Science and Technology